Adatkezelési szabályzat (GDPR)

2020.

Jelen tájékoztató felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente történik͘

Hatályba lépés: 2020. július 1 napja

Bevezetés

Az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „ adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy a Young Buddha Kft, mint Adatkezelő tevékenysége, szolgáltatása során kezelt adatok adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről és a felhasználók/érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadja͘

Jelen tájékoztató hatálya az adatkezelők között felsorolt gazdasági társaságokra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed͘ jelen tájékoztatóban rögzített
adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul͘ tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen
olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat͘ Jogi személy az
egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány͘

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön jogait minden esetben tiszteletben tartjuk, jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, kéréseit a jogszabályban
rögzített határidőn belül teljesítjük͘ az adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységük során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelik azokat a személyes adatokat, amelyek az adatkezelők honlapjának (www.omiazsiabisztro.hu (a továbbiakban: „Honlap”) működtetése, valamint a személyes
kapcsolatfelvétel során a birtokunkba kerülnek͘ Mottónk: „Partnereink adatait úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól͘”

1. személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek.
1.1. Jogszerűség elve: az adatkezelők az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzik͘ annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az Ön hozzájárulásán kell
alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az
érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket͘

1.2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: az adatkezelők biztosítják, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól͘ az adatkezelők minden szükséges
információt az érintett rendelkezésére bocsátanak, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát͘ Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes
adatainak kezeléséről͘

1.3. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik͘ az adatkezelők az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezelnek͘ Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés͘

1.4. Adattakarékosság elve: az adatkezelők adatkezelése során szem előtt tartják, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a
szükségesre kell korlátozódniuk͘

1.5. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek͘ 1.6. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé͘

1.7. Integritás és bizalmas jelleg elve: az adatkezelők az adatkezelést oly módon végzik, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosítanak annak érdekében, hogy a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelme is biztosítva legyen͘

1.8. Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartásáért, továbbá az adatkezelés jelen adatkezelési tájékoztatónak történő megfelelésének igazolásáért͘

2. Adatkezelési tájékoztatónkban használt alapvető fogalmak.
2.1. Felhasználók: a honlapunk olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a honlapon
vagy egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb͘) a hírlevélre regisztrál vagy ajánlatot kér͘

2.2. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó, vagy az adatkezelőkkel szerződést kötött egyéni vállalkozó illetve társaság
velünk kapcsolattartásra kijelölt munkatársa͘

2.3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján
azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés͘

2.4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon – az alkalmazott eljárástól függetlenül – végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása͘

2.5. Direkt Marketing (DM) hírlevél: adatkezelő által az érintetteknek meghatározott időközönként postai levél vagy elektronikus levél formában kiküldött, az általa forgalmazott termékekről, illetve az
általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb͘ szóló tájékoztató, reklámanyag, mely küldéséhez az Érintett előzetesen hozzájárult a hírlevél küldésére történő feliratkozással͘

2.6. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát,
beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek͘

2.7. Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: az Érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet (továbbiakban: „checkbox”) megfelelő kitöltésével úgy nyilatkozik, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja͘

2.8. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri͘

2.9. Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges͘

2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele͘

2.11. Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából͘

2.12. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik͘

2.13. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi͘ 2.14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval͘

2.15. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok͘
2.16. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába͘

2.17. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi͘

2.18. cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a Felhasználó által felkeresett weboldal helyez el a felhasználó számítógépén͘

2.19. IP-cím: internethez kapcsolódó számítógépek és egyéb eszközök egyedi azonosítószáma
(internetprotokoll-cím)͘

3. Az adatkezelők:

Név: Young Buddha Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1162 Budapest Állás utca 56.
Cégjegyzékszám: 01-09-343630
Adószám: 26765905-2-42
Elektronikus elérhetőség: youngbuddhakft@gmail.com
Képviseletében eljár: Tran Anh Tuan Tamás ügyvezető igazgató
Képviseleti jog: önálló

Tevékenységünk:
Szabályszerűen bejegyzett és működő magyar gazdasági társaság vagyunk.
Országosan a Young Buddha Kft., működteti a „ www.omiazsiabisztro.hu “ honlapot és a hozzá tartozó webshopot, valamint az adatkezelők ,mi üzemeltetjük az Omi ázsiai bisztrót és a házhozszállítást is.
Valamennyien a GDPR alapján adatkezelőknek minősülünk, különösen mert a Honlapot használók személyes adatait (pl͘ név, lakcím, IP-cím) kezeljük, mérjük a Honlap használatát, és a megtekintéseket biztonsági okokból naplózzuk. A Honlapunk meglátogatása során az adatkezelők internetes szervere automatikusan regisztrálja a felhasználók IP címét és számítógépe operációs
rendszerének típusát, valamint a Honlap látogatásának időpontját͘ Online marketing tevékenységünk során hírlevelet küldünk Önnek͘ Ha valamely szolgáltatásunk kapcsán e-mailben vagy a Honlapon
keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, így különösen asztalt foglal Honlapunkon keresztül vagy a webshopon keresztül étel kiszállítást kér tőlünk, illetve, ha ajánlatot kér tőlünk, vagy szerződést
kötünk, úgy az adott szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges mértékben és időtartamban kezeljük személyes adatait͘

4. Hírlevélre történő regisztráció
Honlapon a hírlevére történő feliratkozás regisztrációhoz kötött, amely regisztráció során Ön megadja az e-mail címét, amely e-mail címre reklámot tartalmazó levelet kizárólag abban az esetben
küldünk, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult͘ az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva és megfelelő tájékoztatását követően külön hozzájárul ahhoz, hogy
az adatkezelők a reklám hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezeljék͘ az adatkezelők kéretlen reklámüzenetet nem küldenek͘ hozzájárulás a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ön, mint a Honlapot felkereső felhasználó, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzetet kitölti, kipipálja, majd a regisztrációt követően kaphat tőlünk hírlevelet͘ az adatkezelők jogszabályi kötelezettségének eleget téve
adatbázist vezetnek a hírlevélre feliratkozókról és tilalmi listát a hírlevélről leiratkozókról͘

4.1 Az érintettek köre:
www.omiazsiabisztro.hu “ Honlapot felkereső felhasználók, akik az Omi ázsia bisztró hírlevelére regisztrálnak͘

4.2͘ Az adatkezelések célja:
· gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
· leadott rendelések vagy asztalfoglalás pontos kezelése,
· tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról,
· adatbázisban történő tárolás͘

4͘.3 az adatkezelések jogalapja:
· az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása,
· az datkezelők a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kötelesek vezetni͘ (Grt͘ 6͘ § (5) bekezdése͘)

4͘.4 kezelt adatok köre és célja:
az Ön neve azonosítás
az Ön születési dátuma születésnapi köszöntő és kedvezményre való emlékeztető küldése
az Ön e-mail címe hírlevél kiküldése miatt, általános kapcsolattartás
a feliratkozás dátuma technikai művelet végrehajtása͘
a feliratkozáskori IP cím technikai művelet végrehajtása͘

4͘.5͘ az adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön͘

4͘.6͘ az adatkezelések időtartama:
· a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig,
· de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevél megnyitásától számított 24 hónap͘

4͘.7 Hírlevélről történő leiratkozás:
Önkorlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről͘ Ebben az esetben minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és
további reklámajánlatainkkal nem keressük meg͘

hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az alábbiak szerint,
amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét:
· a hírlevelünk végén elhelyezett link segítségével,
· postai úton: az üzemeltetők székhelyére küldött levelében,
· elektronikus úton: info@omiazsiabisztro.hu e-mail címre küldött üzenetben

4͘.8 Tájékoztatjuk, hogy a Grt͘ 6͘ § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek
személyes adatairól nyilvántartást vezetünk͘ az ebben a nyilvántartásban rögzített
– a reklám címzettjére, azaz Önre vonatkozó
– adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeljük͘

4͘.9 az adatkezelők az Ön adatait nem továbbítják 3͘ személy részére, azt kizárólag saját adatbázisukban tárolják͘ az Ön adataihoz kizárólag az adatkezelők marketing vagy értékesítési tevékenységgel foglalkozó munkatársa fér hozzá͘

5. Cookie információk és Google Analytics
Honlapunk üzemeltetője a Honlap működéséhez jelenleg ún͘ sütiket (angolul: cookie) alkalmaz. Weboldalunk a Google webelemző szolgáltatását, a Google analytics alkalmazást használja͘ A Google
analytics szolgáltatás belső cookie-kon alapul, így a cookie-k alapján az adatkezelők számára állít össze jelentést, ad információkat a weboldalon tapasztalt felhasználói, azaz az Ön interakcióiról, (pl.
hova kattintott és mennyi időt töltött egyes aloldalakon)͘ az internet működési elve miatt a Honlap üzemeltetői, tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét a Google analytics szolgáltatás
alkalmazásakor͘ Google analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak
arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely meghatározásnak” is nevezik)͘ További információk a Google cookie-kal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies Részletes tájékoztatás a Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

5.1. A Google Analytics alkalmazásának a célja, hogy elsősorban az alábbiakról nyújtson tájékoztatást az adatkezelők részére:
· hány látogató kereste fel Honlapunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Honlapunkon,
· a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Honlapon és hova lépett be͘

5.2. A Google Analytics cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének beállításainál megakadályozhatja, azonban ez a Honlap megfelelő működését korlátozhatja͘ felhasználó
megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre az alábbi linken található
böngészőmodul telepítése szolgál: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5͘.3 Google analytics három JavaScript-könyvtárat (címkéket) támogat a Honlap használatának méréséhez: gtag͘js, analytics͘js és ga͘js͘ gtag͘js és az analytics͘js a következő cookie-kat állítja be:
cookie típusa cookie funkciója időtartama 
– ga – a felhasználók megkülönböztetésére szolgál, 2 év,
– gid – a felhasználók megkülönböztetésére szolgál ,24 óra,
– gat – a lekérési arány szabályozására alkalmazható, 1 perc,
AMP_TOKEN olyan tokent tartalmaz, amely az ügyfél azonosítójának az MP ügyfélazonosító
szolgáltatásból történő letöltésére használható, 30 perctől – 1 évig,
– gac – <propertyid> kampányhoz kapcsolódó információkat tartalmaz a felhasználó számára, 90 nap,
ga͘js a következő cookie-kat állítja be:
cookie típusa, az adatkezelés célja, adatkezelés időtartama,
– utma – a felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. arról nyújt információt,
hogy a felhasználó meglátogatta-e már korábban a weboldalt, ezáltal meghatározható, hogy ki az új
látogató a weboldalon. A cookie frissül minden alkalommal, amikor az adatokat elküldik a Google
Analyticsnek, beállítástól/frissítéstől számított 2 év,
– utmt – a lekérési arány szabályozására szolgál, 10 perc,
– utmb – új munkamenetek / látogatások meghatározására szolgál Beállítástól/ frissítéstől számított
30 perc,
– utmc – az
_utmb cookie-val együtt működött annak megállapítására, hogy a felhasználó új
munkamenetben / látogatásban volt-e͘böngésző bezárásáig,
– utmz – azt követi nyomon, hogy a látogató honnan jutott a weboldalra Beállítástól/frissítéstől
számított 6 hónap,
– utmv – látogató szintű, egyénileg változó adatok tárolására szolgál͘ Ez a cookie akkor jön létre,
amikor a fejlesztő a setCustomVar módszert használja látogató szintű, egyénileg változó adatokkal.
Beállítástól/frissítéstől számított 2 év.

6. Asztalfoglalás és ételrendelés a Honlapon található elérhetőségeken.
Honlapon megtalálható telefonszám és e-mail cím, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az adatkezelőkkel felvenni a kapcsolatot͘ Asztalfoglalás: kezdeményezheti telefonon keresztül, ebben az esetben a kollégáink a foglalás nevét, a pontos dátumot és telefonszámát fogják elkérni, ha a Honlapon keresztül adja le asztalfoglalási szándékát, szükség lesz e-mail címére, amelyre küldeni fogjuk a visszaigazoló üzenetet, a foglalás nevére, dátumára és telefonszámra͘

Ételrendelés: a webshopban Ön a vásárlói kosarába összerakja a megrendelni kívánt termékeket, megadja e-mail címét, melyre az érintett datkezelő részéről kapni fog egy visszaigazoló üzenetet a
rendelésének részleteivel͘ megrendelés teljesítése érdekében szükségünk van az Ön nevére, szállítási címére és egy telefonszámra, amin Önt elérhetjük͘ mennyiben Ön az erre szolgáló jelölőnégyzet pipálásával úgy nyilatkozik, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit megismerte és az adatainak kezelését és tárolását az érintett adatkezelő által elfogadta, akkor Ön regisztrál webshopunkba, ami egyben magában foglalja hozzájárulását hírlevelünk küldéséhez͘ hírlevélről történő leiratkozásra vonatkozó lehetőségeket lásd a 2͘.7 pontban͘

6͘.1 az érintettek köre: megrendelő, asztalfoglalást kezdeményező személyek͘

6͘.2 az adatkezelések célja: az Ön tájékoztatása, az Ön asztalfoglalási vagy ételrendelési igényének teljesítése͘

6.3. Az adatkezelés jogalapja:
· önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás,
· az adatkezelők a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kötelesek vezetni͘ (Grt͘ 6͘ § (5) bekezdése͘)

6͘.4 kezelt adatok köre és célja:
az Ön neve azonosítás
az Ön e-mail címe͘ információ megadása
az Ön mobil telefonszáma információ megadása, gyors elérhetőség
a szállítás címe megrendelés teljesítése

6.5 az adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön͘

6͘.6 az adatkezelések időtartama:
· a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig͘

6.7͘ az adatkezelők az Ön adatait nem továbbítják 3͘. személy részére, az kizárólag saját adatbázisukban tárolódik͘ z Ön adataihoz kizárólag az adatkezelők marketing vagy értékesítési tevékenységgel foglalkozó munkatársa fér hozzá͘ mennyiben telefonon keres meg bennünket asztalfoglalás végett, adatait papír alapon tároljuk a foglalás időpontjáig, utána a papír megsemmisítésre kerül͘

7. Adatfeldolgozó
7.1 Informatikai hátteret biztosító tárhelyszolgáltatás:

Név: C-host Kft (Nethely.hu)
Székhely:  1115 Budapest, Halmi u. 29.
Elérhetőség: https://nethely.hu

7.2. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására͘

8. Adatkezelés biztonsága.
8.1͘ Adatkezelőként megteszünk minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudjuk az Ön számára, így különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.2͘ az adatfeldolgozókkal közösen olyan intézkedéseket hozunk, melyekkel biztosítani tudjuk az Ön számára, hogy a nevünkben eljáró, az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelők
utasításainak megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre jogszabály kötelezi őket͘
Megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan͘ jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az adatkezelők az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozták͘

8.3. A papír alapú nyilvántartások védelme érdekében megtesszük a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében͘ Az általunk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, biztonságosan őrizzük és védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen͘

9.A z Ön jogai.
Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához͘

9.1 Tájékoztatáshoz való joga
Az Ön részére jelen adatkezelési tájékoztatóval biztosítjuk, az előzetes és megfelelő tájékoztatást adatkezelési tevékenységünkről az önkéntes adatkezelési hozzájárulásának megadása előtt

9.2 az érintett hozzáférési joga
Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezelik-e az adatkezelők az Ön személyes adatait.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az alábbiakról:
· az általunk kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
· az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
· az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról,
· az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
· az igénybe vett adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
· az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
· az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
· adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről͘
Az Ön megkeresésére a GDPR irányadó rendelkezései alapján maximum 1 hónapon belül válaszolunk͘ mennyiben a tájékoztatást megtagadjuk, úgy 1 hónapon belül írásban közöljük a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával͘ mennyiben az Ön kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy túlzó jellegű a tájékoztatást megtagadhatjuk, illetve adminisztrációs díjat számolhatunk fel a tájékoztatás megadásáért͘

9.3͘ Érintett helyesbítéshez való joga:
Ön kérheti az adatkezelőktől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését͘ az adatkezelők az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül
intézkednek͘

9.4 Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre
vonatkozó személyes adatokat͘

9.5 Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:
· amennyiben Ön vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg ellenőrizzük azt,
· az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
· már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
· amennyiben Ön az adatkezelése ellen tiltakozik, azon időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az érintett jogos érdekével szemben͘

9.6 Érintett adathordozhatósághoz való joga:
Ön kérheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére
továbbítsuk͘

9.7 Érintett tiltakozáshoz való joga
Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha
az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor͘ tiltakozás jogszerűségét
15 napon belül megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek͘ Amennyiben a meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.8͘ Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik͘ Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők͘

9.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást, Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené͘
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
· a közöttünk lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
· az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden
kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezzen:
· postai úton: az adatkezelők székhelyére küldött tértivevényes- ajánlott levelében,
· elektronikus úton: az info@omiazsiabisztro.hu e-mailcímre küldött üzenetben͘

10. Jogorvoslati lehetőségek.
10.1͘ Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az adatkezelőket keresse meg, valamint szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken:
· postai úton: az adatkezelők székhelyére küldött levelében,
· elektronikus úton: az info@omiazsiabisztro.hu e-mailcímre küldött üzenetben͘

10.2͘ Bírósághoz fordulás joga:
Ön jogainak megsértése esetén az adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat͘ bíróság az ügyben soron kívül jár el͘ per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik͘ per az Ön választása szerint az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható͘

10.3͘ Adatvédelmi hatósági eljárás:
Ön jogainak megsértése esetén jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C͘
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf͘: 5͘
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

11. Az adatkezelési tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok
11.1͘ Az adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon adatkezelésekre, amikor Ön az adatkezelők bármelyikével a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a Honlapon vagy az adatkezelők által üzemeltetett valamely weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatkezeléseket is.
Az adatkezelési tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak͘
11.2 az adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat időről időre, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítsák͘ az adatkezelők biztosítják, hogy a hatályos adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen͘
11.3. Valamennyi érintett a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a személyes adatai kezelésére az adatkezelés napján hatályos adatkezelési tájékoztató rendelkezései
az irányadók͘
11.4͘ az adatkezelők szolgáltatásaik nyújtása és a személyes adatok kezelése során különösen az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak:
· az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679͘ (2016͘ április 27͘) számú általános adatvédelmi rendelete
· 2013͘ évi V͘ törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk͘)
· 2011͘ évi CXII͘ törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv͘)
·2008͘ évi XLVIII͘ törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
· 2001͘ évi CVIII͘ törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv͘)

4
  4
  Kosár
  Dang Muoi Leves - Nagy
  1 X 4.790Ft = 4.790Ft
  Garnélás Pho Leves - Nagy
  1 X 4.790Ft = 4.790Ft
  Kesudiós Sült Csirke Rizzsel
  1 X 4.790Ft = 4.790Ft